سخنرانی چند رسانه­ ای «به کدامین گناه؟» که با پیام اقتصاد مقاومتی و ضرورت و راهکارهای پیروزی در جنگ اقتصادی، برای مخاطب عموم تهیه شده است.