تصاویر تیمهای اجرایی تهران،قم،کرمان،اصفهان

 

تصویر حضور در نجف افتتاحیه عملیات فرهنگی با حضور تیمهای اجرایی تهران،قم،کرمان،اصفهان

تصویر اجرای گروه شهید یزدانی مسیر نجف تا کربلا ماشین شماره۱

تصویر اجرای ثابت گروه شهید اسکندری در عمود ۱۱۰۰مسیر نجف تا کربلا ماشین شماره۵

عکس دسته جمعی تیم اجرایی و فرهنگی مسیر فعالیت عمود ۱۱۶۰ تا شهرکربلا

تصاویر اجرای طرح ختم قرآن اربعین۹۶ ختم قرآن ماشین شماره۳

آخرین عکس عوامل اجرایی و فرهنگی ماشین ثابت عمود ۱۱۰۰

ورودی شهر کربلا رسیدیم کربلا الحمدلله ماشین شماره۳