طرحنامه کلی همه عرصه‌های تبلیغی انتخابات گزینش شده در دو صفحه به همراه صوت توضیحات جامع برای همه ی طرح و ایده‌ها
بطور خلاصه
جهت استفاده مبلغین و فعااین فرهنگی