طرحنامه ماشین صوت و اجرای برنامه میدانی به همراه صوت توجیهی و توضیحات مختصر درمورد طرحنامه ماشین صوت
جهت استفاده مبلغین و فعالین فرهنگی