طرحنامه تبلیغ چهره به چهره، بررسی ابعاد و بسترهای تعامل با مردم به همراه صوت توجیهی تبلیغ چهره به چهره و برخی قواعد کلی ارتباط چهره به چهره( راههای شروع گفتگو با مردم)
نکات مختصر و کوتاه آموزشی
بشنوید و بشنوانانید